Logo F.R.Sah    
 

Pagina principală Regulament de organizare şi funcţionare

Imprimare această pagină Document PDF

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL FEDERATIEI ROMANE DE SAH - proiect

I.NORME PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Normele de organizare şi desfăşurare a activităţii Federaţiei Române de Şah sunt elaborate cu respectarea următoarelor linii directoare:
a. desfăşurarea activităţii în deplină concordanţă cu Legea educaţiei fizice şi sportului şi a regulamentului de punere în aplicare a legii;
b. ameliorarea statutului antrenorilor şi perfecţionarea pregătirii profesionale;
c. actualizarea criteriilor de clasificare sportivă de performanţă;
d. îmbunătăţirea activităţii structurilor sportive; aplicarea de măsuri comune cu ministerele pentru îmbunătăţirea activităţii cluburilor departamentale.
e. modernizarea bazei materiale;
f. programul naţional antidoping;

Strategia de acţiune a Federaţiei Romane de Şah se întemeiază pe continuarea procesului de reformă structurală prin:
a. respectarea şi asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului garantat de stat al persoanei de a practica exerciţiile sportive şi sportul fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadrul structurilor sportive asociative;
b. asigurarea şi aplicarea normelor privind exercitarea dreptului persoanei fizice şi juridice la libera asociere, în condiţiile legii, în scopul constituirii structurilor sportive;
c. armonizarea cu sistemul de organizare şi management din Uniunea Europeană, în condiţiile diversificării relaţiilor de colaborare şi schimburilor pe plan sportiv, în interes reciproc;
d. realizarea sistemului de descentralizare, sporirea autonomiei şi răspunderii Federaţiei Române de Şah, Asociaţiilor Judeţene de Şah şi celorlalte structuri sportive, pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale activităţii şahiste la nivel naţional;
e. stabilirea unor relaţii de colaborare cu administraţia publică în vederea susţinerii organizatorice şi financiare a activităţii şahiste centrale şi locale.

Federaţia Română de Şah va acţiona pentru perfecţionarea structurii sale organizatorice în concordanţă cu competenţele şi atribuţiile stabilite prin Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu necesitatea eficientizării sale ca structură sportivă de interes naţional - persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ - împuternicită să organizeze, să coordoneze şi să desfăşoare activitatea şahistă naţională, cu următoarele direcţii:
a. îndrumarea, supravegherea şi controlul structurilor sportive şahiste afiliate privind respectarea legislaţiei sportive în vigoare, a prevederilor proprii cuprinse în statute, regulamente, acte constitutive;
b. evitarea paralelismelor între organismele federale cu atribuţii în domeniu şi structurile sportive şahiste, concomitent cu sporirea autonomiei şi responsabilităţii acestora;
c. funcţionarea în relaţii de colaborare cu Direcţiile de Tineret şi Sport Judeţene şi a Municipiului Bucureşti şi cu structurile sportive, precum şi cu administraţiile publice locale, evidenţiindu-se rolul statului în susţinerea activităţii sportive;
d. asigurarea reprezentării internaţionale la competiţii oficiale şi amicale, reuniuni şi conferinţe tehnico-organizatorice, congrese internaţionale.

În baza legislaţiei sportive naţionale şi internaţionale, precum şi potrivit Statutului F.R.Şah, normele tehnice ale organizării şi desfăşurării activităţii Federaţiei Române de Şah sunt cuprinse în următoarele documente:
1. Legile Şahului
2. Regulamentul de clasificări sportive
3. Regulamentul de calcul rating CIV
4. Regulamentul de transfer
5. Regulamentele Campionatelor Naţionale individuale:
5.1. Regulamentul Campionatelor Naţionale individuale de copii si juniori (8-20 ani, masculin şi feminin) – şah practic, rapid, blitz, dezlegări
5.2. Regulamentul Campionatului Naţional individual de seniori (masculin şi feminin) – şah practic, rapid, blitz, dezlegări
5.3. Regulamentul Campionatelor Naţionale individuale de veterani (masculin şi feminin) – şah practic, rapid, blitz, dezlegări
5.4. Regulamentul Campionatului Naţional individual de şah prin corespondenţă (masculin şi feminin)
5.5. Regulamentul Campionatului Naţional individual de compoziţie şahistă
5.6. Regulamentul Cupei României pe echipe – şah rapid
5.7. Regulamentul Cupei României la şah prin corespondenţă
5.8. Regulamentul Cupei României la compoziţie şahistă
6. Regulamentele Campionatelor Naţionale pe echipe:
6.1. Regulamentul Campionatului Naţional pe echipe de juniori (10-20 ani) – şah practic (masculin şi feminin)
6.2. Regulamentul Campionatului Naţional pe echipe – şah practic (masculin şi feminin)
6.3. Regulamentul Campionatului Naţional pe echipe prin internet
7. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a serviciului de arbitraj
8. Codul de etică al organizatorului de şah
9. Codul de etică şi disciplină
10. Calendarul competiţional intern al Federaţiei Române de Şah
11. Calendarul internaţional FIDE şi ECU, care cuprinde:
A. CAMPIONATELE MONDIALE
A.1. ŞAH PRACTIC
A.2. ŞAH PRIN CORESPONDENŢĂ
A.3. COMPOZIŢIE ŞAHISTĂ
A.4. DEZLEGĂRI
B. CAMPIONATELE EUROPENE
B.1. ŞAH PRACTIC
B.2. ŞAH PRIN CORESPONDENTA
B.3. DEZLEGĂRI
C. CAMPIONATELE UNIUNII EUROPENE
D. CAMPIONATE BALCANICE

12. Norme privind regimul cotizaţiilor, vizelor şi taxelor percepute de federaţie
13. Statutele / Regulamentele de organizare şi funcţionare ale structurilor sportive afiliate.

Respectarea normelor Federaţiei Române de Şah este obligatorie pentru toţi membrii afiliaţi ai F.R.Şah. Abaterile se sancţionează potrivit Statutului F.R.Şah şi reglementărilor în vigoare.

II. SISTEMUL COMPETIŢIONAL NAŢIONAL
DATE GENERALE
1. Federaţia Română de Şah deţine autoritatea deplină asupra organizării Campionatelor Naţionale de şah, individuale şi pe echipe, asupra competiţiilor internaţionale de şah, organizate şi desfăşurate în România şi asupra tuturor competiţiilor şahiste pe care F.R.Şah le omologhează în vederea obţinerii de categorii sportive, norme şi titluri sportive, interne şi internaţionale, coeficienţi CIV şi rating FIDE.
2. Sistemul competiţional naţional cuprinde Campionatele Naţionale şi competiţiile şahiste oficializate de Federaţia Română de Şah, potrivit Statutului propriu, normelor, reglementărilor şi regulamentelor interne şi în conformitate cu prevederile şi reglementările internaţionale.
3. Sistemul competiţional naţional este organizat în conformitate cu structura organizatorică a sistemului competiţional al Federaţiei Internaţionale de Şah (FIDE) şi ECU.
4. Sistemul competiţional naţional este compus din:
4.1. CAMPIONATELE NAŢIONALE – organizate de federaţie:
a. Sistemul competiţional naţional divizionar, respectiv Campionatele Naţionale pe echipe (masculin – Superligă, Diviziile A şi B;  feminin – Superligă şi Divizia A), juniori;
b. Sistemul competiţional naţional individual, respectiv Campionatele Naţionale individuale (masculin şi feminin) seniori, juniori, veterani;
4.2. TURNEE INTERNAŢIONALE – organizate de federaţie:
a. Sistemul competiţiilor cu caracter internaţional, respectiv Campionatele internaţionale ale României, Turnee internaţionale ale României, Turnee internaţionale pentru titluri internaţionale, Turnee internaţionale Open, Meciuri internaţionale, Festivaluri internaţionale etc.
4.3. CAMPIONATELE JUDEŢENE DE ŞAH – organizate de Asociaţiile Judeţene de Şah:
a. Sistemul competiţional al Asociaţiilor Judeţene de Şah şi alte competiţii regionale.
4.4. COMPETIŢII OMOLOGATE – organizate de membrii afiliaţi : Turnee naţionale pentru CIV şi norme interne, Turnee internaţionale pentru titluri internaţionale, Turnee internaţionale Open, Turnee comemorative, Meciuri internaţionale, Festivaluri internaţionale etc.


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura organizatorică a sistemului competiţional naţional conţine elemente tehnice comune şi distincte pentru cele 3 ramuri şahiste: şahul practic, şahul prin corespondenţă şi compoziţia şahistă, care sunt reglementate atât prin regulamentele tehnico-organizatorice internaţionale, cât şi cele naţionale.

COMPETIŢIILE DE ŞAH
1. Competiţii de şah sunt considerate întrecerile şahiste la care participă un număr diferit de jucători sau echipe, întrecerea având drept scop realizarea unui rezultat valoric sportiv.
2. Pentru omologarea internă a rezultatelor, organizatorii competiţiilor interne şi internaţionale au responsabilitatea de a urmări depunerea la F.R.Şah a documentelor de arbitraj în termenele prevăzute de reglementările interne şi internaţionale în vigoare.
3. Organizatorii competiţiilor interne şi internaţionale sunt obligaţi să achite taxele de omologare internă şi internaţională stabilite prin reglementările financiare interne şi internaţionale. Neachitarea acestor taxe atrage neomologarea competiţiilor respective şi neluarea în calcul a rezultatelor pentru categoriile de clasificare şi pentru calculul rating.
4. Toate competiţiile de şah (indiferent de structura organizatorică şi sistemele de joc practicate) se organizează şi se desfăşoară conform prevederilor internaţionale în vigoare cu respectarea strictă a reglementărilor din “Legile Şahului” (Reguli de joc; Reguli de competiţie), “Instrucţiuni de organizare a competiţiilor internaţionale” şi potrivit “Regulamentului de organizare şi desfăşurare” al respectivei competiţii.
5. Regulamentul de organizare şi desfăşurare al fiecărei competiţii va conţine precizări tehnice referitoare la:
- normele organizatorice,
- sistemul şi ritmul de joc
- sala de joc; programarea rundelor, a şedinţei tehnice şi festivităţii de premiere
- sistemul de departajare în clasament pentru cazuri de egalităţi de puncte;
- fondul de premiere şi distribuirea acestuia;
- componenţa brigăzii de arbitraj
- comisia de apel
- alte prevederi organizatorice (condiţii de înscriere, taxe şi cotizaţii de organizare şi participare, condiţii şi facilităţi de sejur, condiţii şi facilităţi de transport etc.)
6. Formularul tipizat de organizare a fiecărei competiţii se va supune aprobării de către Federaţia Română de Şah, cu minimum 40 zile înainte de începerea competiţiilor cu omologare FIDE şi cu 15 zile înainte de începerea competiţiilor cu omologare FRŞah.
7. Conform reglementărilor FIDE şi F.R.Şah, organizatorii competiţiilor care nu îndeplinesc procedurile şi prevederile pentru avizarea anticipată, de organizare şi desfăşurare, pentru omologare internă / internaţională pot fi puşi sub incidenţa retragerii temporare a dreptului de organizare a competiţiilor oficiale de şah.
8. Competiţiile ce se desfăşoară fără validarea de către federaţie a dreptului de joc se soldează cu neomologarea oficială a rezultatelor, penalizarea organizatorului respectiv şi sancţionarea arbitrilor.

CAMPIONATELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI
1. Organizatorul oficial al Campionatelor Naţionale este Federaţia Română de Şah. În realizarea obiectivelor organizatorice ale Campionatelor Naţionale, Federaţia Română de Şah poate încheia contracte de prestări de servicii cu persoane juridice (sportive, comerciale, turistice etc).
2. Autoritatea şi responsabilitatea organizării Campionatelor Naţionale, Campionatelor Internaţionale ale României, Turneelor Internaţionale ale României şi Cupei României revine Federaţiei Române de Şah. Printre obiectivele, atribuţiile şi sarcinile, drepturile şi obligaţiile prioritare ale structurilor sportive afiliate la Federaţia Română de Şah intră susţinerea organizării sistemului competiţional naţional şi asigurarea potenţialului sportiv în vederea reprezentării internaţionale a României.
3. Atribuirea denumirii de Campionate Naţionale, Campionate Internaţionale ale României, Turnee Internaţionale ale României şi Cupa României sau organizarea şi desfăşurarea unei competiţii cu o astfel de denumire de către un alt organizator decât Federaţia Română de Şah sunt ilegale şi se sancţionează potrivit prevederilor Statutului F.R.Şah privind încălcarea autorităţii federaţiei: organizatorii vinovaţi vor fi puşi sub incidenta retragerii temporare sau definitive a dreptului de organizare a competiţiilor oficiale de şah.
4. Campionatele Naţionale, Campionatele Internaţionale ale României, Turneele Internaţionale ale României şi Cupa României sunt cuprinse în calendarul competiţional F.R.Şah. Participanţii, etapele de calificare, sistemul de joc şi de punctaj, criteriile de departajare a egalităţilor, promovările, retrogradările etc. sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi desfăşurare al fiecărei competiţii naţionale oficiale.

CAMPIONATELE JUDEŢENE DE ŞAH
1. Organizarea Campionatelor pe localităţi şi a Campionatelor judeţene intră în atribuţiile şi responsabilitatea Asociaţiei Judeţene de Şah respective, cu concursul structurilor sportive afiliate din teritoriu.
2. Printre obiectivele, atribuţiile şi sarcinile, drepturile şi obligaţiile prioritare ale structurilor sportive afiliate la Asociaţiile Judeţene de Şah intră şi susţinerea organizării sistemului competiţional judeţean.
3. Participanţii, etapele de calificare, sistemul de joc şi de punctaj, criteriile de departajare a egalităţilor, promovările, retrogradările etc. sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi desfăşurare al fiecărui Campionat judeţean.
4. Câştigătorii finalelor Campionatelor judeţene de şah primesc titlul de Campion judeţean sau al Municipiului Bucureşti.
5. La Campionatele judeţene pot participa şi sportivi din afara judeţului (dacă regulamentul competiţiei o permite), dar fără dreptul de a obţine medalii.
6. Omologarea rezultatelor din Campionatele judeţene de şah revine Asociaţiilor judeţene de şah, care au obligaţia de a transmite federaţiei toate documentele tehnice necesare (raport de arbitraj, situaţia clasificărilor sportive, datele tehnice pentru calculaţia rating, datele personale de identificare internă şi internaţională a sportivilor participanţi etc.) în vederea omologării de către F.R.Şah.

ALTE COMPETIŢII DE NIVEL NAŢIONAL sunt considerate: Campionatul Naţional Universitar pe echipe, Campionatul Naţional Universitar individual, Campionatul Naţional Militar individual, Cupa Cluburilor Sportive Şcolare, Campionatul Naţional Şcolar pentru echipe, Campionatul Naţional Şcolar individual. Organizarea etapelor pe localităţi, judeţe, a semifinalelor şi finalelor acestor competiţii de nivel naţional (individuale, precum şi pe echipe) intră în atribuţiile organizatorice ale ministerelor respective. Recunoaşterea rezultatelor de către F.R.Şah se va face numai dacă prevederile de avizare, organizare, arbitraj şi omologare ale Federaţiei Romane de Şah sunt respectate.
COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE AMICALE sunt: turnee internaţionale individuale (masculine, feminine, juniori şi junioare); meciuri individuale, meciuri bilaterale pe echipe (masculine, feminine, juniori şi junioare), meciuri triunghiulare şi meciuri între mai multe echipe.

III. PREVEDERI DE BAZĂ PENTRU ARBITRAJ
Arbitrajul în şah este guvernat de “Legile şahului” şi asigurat de arbitrul de şah. Acesta este un cadru tehnic important care are menirea să contribuie activ la apărarea prestigiului şi autorităţii federaţiei, organelor sportive teritoriale, structurilor sportive, jucătorilor şi arbitrilor de şah. Arbitrul de şah reprezintă persoana calificată şi direct implicată în organizarea şi desfăşurarea concursurilor de şah, precum şi în aplicarea corectă a regulamentelor care guvernează acest sport. Arbitrul de şah trebuie să dea dovadă de cinste, corectitudine, principialitate şi imparţialitate, de exigenţă în aplicarea riguroasă a prevederilor regulamentare, să nu fie influenţat de organizatorii concursurilor în interpretarea şi aplicarea regulamentelor de şah, să promoveze un climat de respect reciproc între jucători, o atmosferă sportivă, regulamentară pentru competiţiile de şah. Federaţia Română de Şah are autoritatea naţională de a califica, perfecţiona şi avansa arbitrii de şah, de a le acorda sau retrage dreptul de a presta servicii de arbitraj. F.R.Şah acordă atestatul de arbitru, categoria de clasificare ca arbitru, titlul de clasificare ca arbitru, face propuneri la FIDE pentru acordarea titlurilor internaţionale de arbitru.
Arbitrii sunt deplin răspunzători pentru aplicarea normativelor FRŞah şi a regulamentului competiţiei, ca şi pentru conformitatea şi corectitudinea dosarului de concurs.
Pentru activitatea depusă, arbitrii sunt remuneraţi în conformitate cu normativele în vigoare.
Toate prevederile detaliate privind resortul activităţii arbitrilor se găsesc în Regulamentul Serviciului de Arbitraj.

IV. JUCĂTORII DE ŞAH
Procesul de pregătire şi participare în competiţii al  jucătorilor de şah determină structurarea tehnico-organizatorică şi metodologică următoare: şah la tabla de joc (şah practic), şah prin corespondenţă, compoziţie şahistă şi dezlegări. Structurarea metodologică conţine elemente tehnico-metodice distincte pentru şahul la tablă (şah practic), şahul prin corespondenţă, compoziţia şahistă şi dezlegari, specifice acestor forme de practicare, pregătire şi participare în competiţii, care sunt reglementate prin regulamentele tehnice ale federaţiei. Jucătorii de sah pot participa în toate cele trei forme ale procesului de pregătire şi participare în competiţii: şah practic la tabla de joc, şah prin corespondenţă şi compoziţie şahistă.
LEGITIMAREA SPORTIVILOR este actul legal prin care Federaţia Română de Şah autorizează apartenenţa lor la clubul sportiv pentru care dobândesc dreptul de reprezentare în competiţii.
Indiferent de ramura sportivă practicată (şah la tabla de joc, şahul prin corespondenţă, dezlegări sau compoziţia şahistă), sportivii vor fi legitimaţi prin Federaţia Română de Şah, cu un singur carnet de legitimare la o singură structură sportivă.
Orice încălcare a prezentei prevederi duce la anularea carnetului de legitimare şi la sancţionarea sportivului de către F.R.Şah cu suspendarea dreptului de joc pentru o perioadă de 6 luni. În caz de recidivă, sancţiunea disciplinară se majorează la suspendarea dreptului de joc pentru o perioadă de 2 ani.
Fiecare sportiv trebuie să posede un carnet de legitimare tip valabil, emis de F.R.Şah, având consemnate datele personale şi sportive. Legitimarea sportivilor pentru cluburile sportive afiliate la F.R.Şah se efectuează pe baza următoarelor acte: cerere de legitimare tip, vizată de clubul sportiv şi semnată de sportiv/părintele sportivului minor, copie după actul de identitate, 2 fotografii tip legitimaţie, cu plata taxelor aferente, în vigoare la data legitimării.
Legitimarea sportivilor pentru structurile sportive afiliate numai la Asociaţiile judeţene de şah, respectiv a Municipiului Bucureşti se efectuează de F.R.Şah pe baza cererii înaintate la comisia de specialitate a federaţiei de către Asociaţia Judeţeană de Şah respectivă. Actele necesare legitimării care trebuie prezentate la F.R.Şah de către cluburile sportive şi Asociaţiile Judeţene de Şah, respectiv a Municipiului Bucuresti, sunt următoarele:
a. cererea de legitimare tip, completată la toate rubricile, având înscrise clar data şi avizul (semnătura şi stampila autorizate) clubului sportiv la care se legitimează, semnătura sportivului (însoţită de semnătura parintelui pentru sportivii minori);
b. două fotografii – tip legitimaţie (3x4 cm);
c. copie după actul de identitate al sportivului;
d. documentul de plată a carnetului de legitimare, a taxei de legitimare şi vizei anuale curente.
Cluburile sportive şi Asociaţiile Judeţene de Şah, respectiv a Municipiului Bucureşti, vor verifica şi răspunde de exactitatea actelor şi datelor cuprinse în actele prezentate în vederea legitimării. Federaţia Română de Şah dă un număr de identificare din baza de date a sportivilor legitimaţi pentru cererea de legitimare, număr care va fi trecut şi în carnetul de legitimare. De la data aprobării legitimării, data menţionată şi certificată prin semnătura şi ştampila autorizată a federaţiei în carnetul de legitimare, decurg drepturile şi obligaţiile jucătorilor faţă de F.R.Şah şi faţă de structurile sportive la care se legitimează, precum şi dreptul de participare în competiţii amicale-de campionat judeţean şi de campionat naţional.
Sportivii străini, legitimaţi la cluburile sportive afiliate la F.R.Şah, sunt înregistraţi într-o bază de date separată, având  o plajă distinctă de coduri de identificare.
Carnetele de legitimare DUPLICAT se eliberează de către F.R.Şah, numai în caz de pierdere sau deteriorare a carnetului de legitimare, la solicitarea făcută sportivul în cauză sau de clubul căruia îi aparţine. Solicitarea va conţine cererea de eliberare a duplicatului, o fotografie, numărul documentului de plată a taxei de duplicat.
Noul carnet va avea vechiul număr de înregistrare şi va conţine menţiunea "DUPLICAT", autentificat aprin ştampila F.R.Şah.

Dubla legitimare. Un sportiv poate fi legitimat numai la un singur club sportiv afiliat la F.R.Şah. Pe bază de acord, cu respectarea normelor generale şi a reglementărilor interne şi internaţionale, sportivii juniori (categoriile de vârstă 8-20 ani) pot beneficia de dreptul la dublă legitimare pentru a participa în competiţiile naţionale de seniori pe echipe.

În perioada stabilită de federaţie prin Regulamentul de transferări, dubla legitimare se acordă pentru sportivii - copii şi juniori până la sfârşitul anului calendaristic.
Sportivii copii şi juniori de la cluburile sportive pepiniere de copii şi juniori (cluburi sportive subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau alte cluburi/asociaţii sportive aprobate de federaţie) pot beneficia de dublă legitimare, la un club sportiv care urmează să participe la Campionatele Naţionale pe echipe. În acest caz, sportivii reprezintă clubul sportiv de bază în Campionatele Nationale individuale de copii şi juniori, iar în competiţiile naţionale de seniori pe echipe clubul sportiv unde au dublă legitimare. În cazul campionatelor naţionale individuale de seniori, sportivul poate reprezenta oricare dintre cluburi, care suportă cheltuielile de participare prevăzute în protocol.
Pe baza de protocol anual, cele două cluburi sportive care acordă/primesc dubla legitimare convin la data solicitării aprobării federaţiei condiţiile de reprezentare şi recunoaştere a rezultatelor sportivului aflat în discuţie. În situaţia în care un club sportiv susţine o perioadă mai îndelungată pregătirea şi participarea în competiţii a unui junior primit cu dubla-legitimare, acest club sportiv va avea prioritate în negociere, la stabilirea condiţiilor de transfer la terminarea junioratului.
Viza anuală. Pentru participarea în competiţii amicale şi de campionat a jucătorilor de şah, Federaţia Română de Şah (care administrează baza de date naţională a şahului) efectuează viza anuală pentru sportivii legitimaţi la cluburile sportive afiliate la F.R.Şah. Taxa pentru viza anuală a sportivilor legitimaţi la cluburile sportive afiliate la F.R.Şah este percepută de F.R.Şah. Viza anuală pentru sportivii legitimaţi la cluburile/asociaţiile sportive afiliate numai la Asociaţiile Judeţene de Şah, respectiv
a Municipiului Bucuresti, va fi efectuată de către acestea, taxa fiind percepută de către Asociaţiile Judeţene de Sah, respectiv a Municipiului Bucureşti, conform reglementărilor economice în vigoare.
Viza medicală. Pentru participarea la competiţiile interne sportivul are obligaţia efectuării controlului medical, în carnetul său de legitimare la rubrica specială trebuind să se înscrie avizul medicului o dată pe an.
Viza medicală pe carnetul de legitimare va cuprinde: data controlului medical;
semnătura şi parafa medicului; ştampila unităţii sanitare unde s-a efectuat controlul (de preferinţă o unitate cu specific sportiv).
Participarea în competiţii nu este permisă fără viza medicală înregistrată în carnetul
de legitimare.

Arbitrii competiţiilor oficiale, autorizate sau avizate de F.R.Şah nu vor valida dreptul de joc în concurs pentru sportivii care nu deţin viza anuală şi viza medicală în carnetul de legitimare. In caz contrar, rezultatele nu se omologhează.
Contestaţiile contra validării dreptului de joc, adjudecate ca fiind întemeiate, atrag următoarele consecinţe:
a. pierderea partidelor de către jucătorii care nu deţin viza medicală sau viza anuală
b. invalidarea rapoartelor de arbitraj
c. neomologarea rezultatelor contestate
d. sancţionarea arbitrilor care au validat înscrierea acestora în competiţie.

Arbitrii competiţiilor oficiale, autorizate sau avizate de F.R.Şah, care vor acorda dreptul de joc în competiţii a sportivilor care nu deţin carnetul de legitimare emis de F.R.Şah şi nu au toate vizele necesare actualizate, vor fi sancţionaţi cu interzicerea temporară a autorizaţiei de prestări de servicii de arbitraj, iar la abateri repetate cu retragerea definitivă a dreptului de a presta servicii de arbitraj.

TRANSFERAREA SPORTIVILOR de la un club sportiv la altul se face în cadrul perioadelor de transfer aprobate de federaţie, în conformitate cu prevederile din Statutul F.R.Şah şi din Regulamentul de transfer. Contestaţiile se adjudecă de către Consiliul Director, hotărârea acestuia fiind definitivă şi irevocabilă.
Solicitarea în scris a transferului la un alt club nu constituie motiv de suspendare din partea clubului sportiv unde este legitimat sportivul. Cluburile sportive pot încheia contracte şi convenţii cu sportivii proprii în care să includă şi condiţiile de transferare. Angajamentele reciproce pot rămâne confidenţiale, dar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În caz de contestaţie sau negociere a transferului, angajamentele confidenţiale vor fi probate în faţa federaţiei în vederea certificării susţinerii tehnico-materiale acordate sportivului.
Pentru asigurarea condiţiilor necesare de pregătire şi verificare, Federaţia Română de Şah va supraveghea atent situaţiile particulare ce pot să apară în transferare pentru sportivii din loturile naţionale de seniori sau juniori:

În legiferarea transferurilor litigioase, Federaţia Română de Şah va urmări echidistant atât interesele cluburilor sportive cât şi cele ale sportivilor, încercând să elimine disfuncţionalităţile ce pot să apară în pregătirea acelor sportivi cărora clubul nu le asigură condiţii tehnico-metodice şi financiare de pregătire şi rezultate la competiţii, dar le restricţionează transferul. Hotărârea Consiliului Director este definitivă şi irevocabilă.
Prevederile detaliate se găsesc în Regulamentul de transfer

CLASIFICAREA SPORTIVĂ
1. Pe baza rezultatelor obţinute, în functie de îndeplinirea unor criterii tehnice conform prevederilor Regulamentului de clasificări sportive în vigoare, jucătorii de şah din România pot avea următoarele clasificări sportive interne:
a. Sportiv neclasificat (fără categorie) este considerat sportivul la data legitimării sale
b. Categoria a III-a - se acordă de către Federaţia Română de Şah;
c. Categoria a II-a - se acordă de către Federaţia Română de Şah;
d. Categoria I - se acordă de către Federaţia Română de Şah;
e. Candidat de maestru - se acordă de către Federaţia Română de Şah;
f. La propunerea federaţiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Ordin al Ministrului, acordă titlul de maestru al sportului.
g. Pentru îndeplinirea unor criterii de mare performanţă prin obţinerea de medalii la Campionatele Mondiale şi Europene de seniori, la propunerea federaţiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului acordă prin Ordin al Ministrului titlul de onoare de maestru emerit al sportului.
Modalitatea de acordare a titlurilor şi categoriilor este detaliată în Regulamentul de clasificări sportive.
2. Pe baza rezultatelor obţinute, în funcţie de îndeplinirea unor criterii tehnice conform prevederilor FIDE în vigoare (Regulamentului de rating şi titluri internaţionale), jucătorii de şah din România pot avea urmatoarele clasificări sportive internaţionale, acordate de către FIDE, la propunerea Federaţiei Române de Şah:
a. Titlul de maestru FIDE.
b. Titlul de maestru internaţional.
c. Titlul de mare maestru internaţional

Contestaţiile privind omologarea rezultatelor pentru norme, calculaţia rating CIV se adresează Comisiei de competiţii, care împreună cu Colegiul Central de Arbitri analizează şi soluţionează. Apelurile împotriva verificărilor şi soluţionărilor emise de comisiile şi colegiile federale se adresează Secretarului General F.R.Şah care le supune spre adjudecare în Consiliul Director, hotărârea acestuia fiind definitivă şi irevocabilă.

V. DREPTUL DE PARTICIPARE ÎN CAMPIONATUL NAŢIONAL ŞI ÎN COMPETIŢII ŞAHISTE OMOLOGABILE
Dreptul de joc decurge din regulamentele tehnico-organizatorice ale fiecărui campionat, respectiv din dreptul de participare dobândit regulamentar de cluburile sportive afiliate prin rezultatele obţinute în ediţia precedentă a Campionatului Naţional, Campionatului Judeţean, Campionatului Municipal. Pentru competiţii amicale şi oficiale, autorizate şi omologabile, individuale sau pe echipe, dreptul de joc poate decurge şi din calitatea de invitat acordată de organizatorul oficial al competiţiei respective.
Dreptul de reprezentare şi de joc al sportivilor este acordat de către clubul sportiv pe care îl reprezintă, recunoscut şi confirmat de federaţie prin carnetul de legitimare al sportivului respectiv, având consemnate: viza medicală, viza anuală şi licenţa rating pentru anul calendaristic respectiv. Jucătorii de şah pot participa în competiţii omologabile numai pentru clubul sportiv la care sunt legitimaţi.
Jucătorii străini (care aparţin altor federaţii conform Listei rating FIDE) pot fi legitimaţi la cluburile sportive afiliate la Federaţia Română de Şah pentru participarea în Campionatul Naţional pe echipe, conform regulamentului competiţiei. Jucătorii străini nu au drept de participare în Campionatele Naţionale individuale ale României. Jucătorii străini care participă în Campionatele Naţionale pe echipe se supun regimului taxelor şi vizelor, elaborat de F.R.Şah.
Jucătorii străini (care aparţin altor federaţii conform Listei rating ELO) pot fi legitimaţi şi la cluburile/asociaţiile sportive afiliate la Asociaţiile Judeţene de Şah şi a Municipiului Bucureşti pentru participarea în Campionatul Judeţean pe echipe, conform regulamentului competiţiei.
În celelalte competiţii INTERNAŢIONALE organizate în ROMÂNIA, jucătorii străini participă în numele federaţiei de care aparţin conform reglementărilor internaţionale şi potrivit Listei rating FIDE în vigoare.
Dreptul de reprezentare a Federaţiei Române de Şah este stabilit de legislaţia română, de reglementările FIDE şi de Statutul F.R.Şah. Jucătorii de şah au dreptul să reprezinte o singură federaţie.
Jucătorii străini care optează să se transfere la Federaţia Română de Şah, cu acordul propriei federaţii, vor solicita acordul Federaţiei Române de Şah care va îndeplini procedurile internaţionale de solicitare a transferului. FIDE poate aproba trecerea acestora pe Lista rating FIDE a jucătorilor români.
Dreptul de reprezentare a Federaţiei Române de Şah în competiţiile oficiale FIDE este prevăzut distinct de Statutul FIDE:
a. pentru competiţiile oficiale individuale;
b. pentru reprezentativa naţională la Olimpiadă şi Campionatele Europene pe echipe (cu raportare la ultima participare pentru echipa reprezentativă a fostei federaţii).

JUCĂTORI ACTIVI, INACTIVI ŞI “NON SERVICE”
F.R.Şah este autorizată să certifice dreptul de joc al jucătorilor români. În conformitate cu prevederile FIDE privind participarea în competiţii într-o perioadă determinată, sportivii pot fi “active players” (activi), “inactive players” (inactivi) şi “non service players” (care nu mai beneficiază de suportul federaţiei din motive obiective tehnico-economice  - cauzate de neplata internă şi internaţională a licenţei rating). Aceşti jucători (“non service players”) nu au drept de joc intern şi nici internaţional sub culorile României.

COMPORTAREA JUCATORILOR ÎN SPIRITUL “FAIR PLAY”. Jucătorii sunt obligaţi să păstreze disciplina şi buna cuviinţă pe toată durata cantonamentelor, concursurilor şi în toate împrejurările în care vin în contact cu adversarii, cu organele oficiale ale F.R.Şah, ale clubului de care aparţin şi cu spectatorii.
Detalierea acestor obligaţii este facută in Codul de Etică şi Disciplină.

NERESPECTAREA ACESTOR OBLIGAŢII atrage aplicarea măsurilor punitive prevazute în Codul de Etică şi Disciplină.
LOTURILE NAŢIONALE ŞI ECHIPELE REPREZENTATIVE ALE ROMÂNIEI sunt constituite de Federaţia Română de Şah din grupul celor mai buni jucători cu drept de reprezentare conform Statutului FIDE, atestat de includerea acestora în Lista rating a jucătorilor români, în vigoare la data selecţiei sportivilor.
Colegiul Central al Antrenorilor este forumul tehnic în măsură să propună şi să definitiveze componenţa lotului naţional şi a echipei reprezentative a României pe baza unor criterii de selecţie elaborate de colegiu şi aprobate de Consiliul Director. Colegiul Central al Antrenorilor propune modificarea şi definitivarea loturilor naţionale în fiecare an sau ori de câte ori este cazul, în funcţie de forma sportivă ascendentă.
Loturile naţionale şi echipele reprezentative ale României la Olimpiadă, Campionatele Mondiale şi la Campionatele Europene se stabilesc pe categorii de vârsta (copii, cadeţi, juniori II, juniori I, tineret, seniori şi veterani), la masculin şi feminin şi sunt propuse de antrenorii coordonatori ai loturilor naţionale, împreună cu antrenorul federal/directorul tehnic, pentru a fi analizate de Colegiul Central de Antrenori care va face propuneri spre aprobare Consiliului Director al federaţiei.
Loturile naţionale şi echipele reprezentative vor fi formate din sportivi de performanţă cu apartenenţa prin legitimare la cluburile sportive afiliate la federaţie, înregistraţi în Lista rating a jucătorilor români, care s-au evidenţiat în competiţiile interne şi internationale, oficiale şi de verificare.
Loturile naţionale sunt stabilite pe baza criteriilor de selecţie propuse de Colegiul Central de Antrenori şi aprobate de Consiliul Director.

Drepturile membrilor loturilor naţionale sunt următoarele:
a. să fie selecţionaţi şi să participe la competiţiile echipei naţionale;
b. să beneficieze de asistenţă medicală la dispensarele sportive;
c. să beneficieze de pregătire specială sub îndrumarea antrenorilor federali sau de lot, conform planului de pregătire a lotului elaborat de F.R.Şah;
d. să primească alimentaţie de efort pe anumite perioade, conform normelor financiare în vigoare;
e. să fie premiaţi de către cluburi/asociaţii sportive, federaţie, DJTS sau MECTS pentru rezultatele realizate, conform normelor financiare în vigoare.

Obligaţiile membrilor loturilor naţionale sunt următoarele:
a. să efectueze controlul medical pentru perioada respectivă;
b. să se supună controlului anti-doping;
c. să respecte planurile de pregătire a lotului pentru perioada respectivă;
d. să se perfecţioneze din punct de vedere sportiv;
e. să obţină rezultate valoroase în competiţiile la care participă;
f. să contribuie la popularizarea şi afirmarea jocului de şah din ţara noastră;
g. să fie un model de conduită sportivă.

VI. ANTRENORII DE ŞAH
În temeiul legislaţiei române, al strategiei generale de organizare şi dezvoltare a activitaţii de educaţie fizica şi sport, în conformitate cu prevederile Statutului Antrenorilor, antrenorii de şah se formează prin Şcoala Naţională de Antrenori.
Admiterea se face pe bază de examen de admitere, organizat în condiţiile legii, care pot fi consultate pe site-ul Şcolii Naţionale de Antrenori.

Antrenorii de şah activează şi au drepturile şi obligaţiile prevăzute la nivel naţional în Statutul Antrenorilor.
Antrenorii coordonatori ai loturilor nationale au următoarele atribuţii:
- urmăresc aplicarea în practică a liniei metodice şi a concepţiei strategice a Federaţiei Române de Şah în cadrul loturilor naţionale de seniori, de copii şi juniori şi în cadrul secţiilor de performanţă ale cluburilor/asociaţiilor sportive şi ale cluburilor pepiniere de copii şi juniori;
- asigură aplicarea în practică a criteriilor de selecţie a sportivilor în loturile naţionale de copii, juniori şi seniori;
- analizează şi întocmesc (impreună cu antrenorii sportivilor din loturi) conţinutul planurilor de pregătire individuală a sportivilor din loturi şi urmăresc modul de aplicare în practică şi îndeplinirea acestor planuri;
-verifică activitatea desfăşurată de antrenorii din colectivul tehnic al loturilor naţionale şi controlează sportivii din loturi în activitatea de pregătire din secţiile de performanţă din cadrul cluburilor din ţară;
- urmăresc evoluţia sportivilor la principalele competiţii naţionale şi la competiţiile internaţionale majore;
-studiază literatura de specialitate şi stabilesc priorităţile privind pregătirea sportivilor din loturile naţionale;
- întocmesc (cu avizul antrenorului federal/directorului tehnic) materiale tehnice pentru cursurile de perfecţionare ale antrenorilor.

VII. ORGANIZATORII COMPETIŢIILOR ŞAHISTE
Membrii afiliaţi ai Federaţiei Române de Şah şi persoanele juridice obţin dreptul de a fi organizatori ai competiţiilor şahiste cu respectarea prevederilor legale, statutare, regulamentare. Detaliile se găsesc în Codul de Etică al Organizatorului de Şah.
La înregistrarea solicitărilor de avizare a organizării competiţiilor cu caracter intern sau internaţional, F.R.Şah va supraveghea planificarea corectă a competiţiilor importante pentru a se evita apariţia unor conflicte în calendarul anual al competiţiilor de şah, prioritate avand Campionatele Naţionale.
Înregistrarea, avizarea şi omologarea vor cuprinde următoarele etape:
a) Certificarea din partea Asociatiei de Şah a judeţului respectiv sau a DSJ
respective prin care se avizează organizarea;
b) Aprobarea federaţiei;
c) Înregistrarea în termenul legal de către federaţie la FIDE în vederea avizării internaţionale, pentru competiţiile la care se solicită aceasta de catre organizator.
d) înaintarea la F.R.Şah a documentelor de arbitraj prevăzute în Regulamentul Serviciului de Arbitraj
e) Plata taxelor de omologare internă şi internaţională.

VIII. ACTIVITATEA OPERATIVĂ a F.R.Şah este asigurată de personalul executiv compus din:

  • Secretar general
  • Antrenor federal / Director Tehnic
  • Economist (funcţie asimilată cu cea de contabil şef/trezorier)
  • Referent specialitate
  • 2 Instructori sportivi
  • Casier

Primii trei alcătuiesc Directoratul F.R.Şah, atribuţiile respectivilor fiind prevăzute în Statutul F.R.Şah. Atât aceştia, cât şi ceilalţi membri ai personalului de execuţie, au fişe personale în care sunt prevăzute atribuţiile fiecăruia în mod detaliat.
Interfaţa de comunicare între FRŞah şi publicul larg este asigurată prin intermediul site-ului oficial www.frsah.ro. Actualizarea sa zilnică revine ca responsabilitate referentului de specialitate, în colaborare tehnică cu un webmaster.
Trimestrial se editează “Buletinul Intern al FRŞah”, care cuprinde rezultatele tuturor competiţiilor omologate în perioada respectivă, o spicuire a actelor normative de importanţă publică, precum şi materiale originale.

IX. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A F.R. ŞAH

Fondurile financiare ale federaţiei se constituie din:
A. VENITURI PROPRII provenite din:
a. încasări din manifestaţii sportive, prestări de servicii, drepturi televiziune;
b. încasări din contracte de sponsorizare, reclamă şi publicitate sportivă, precum şi din alte contracte pentru realizarea de venituri, încheiate cu parteneri români sau străini;
c. cotizaţii şi taxe, indemnizaţii de transfer, contribuţii băneşti sau în natură;
d. vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate sportivă;
e. donaţii şi contribuţii în bani sau natură, de la persoanele fizice, juridice române sau străine;
f. alte surse, în condiţiile legii.

B. VENITURI BUGETARE, obţinute în baza contractului de finanţare încheiat cu ANST, alte ministere sau COSR pentru susţinerea financiară a unor programe sau subprograme de pregătire şi participare în competiţii oficiale interne şi internaţionale.
Fondurile în lei şi valută ale Federaţiei se păstrează în conturi bancare proprii, în condiţiile legii.

C. CHELTUIELI
Partea de venituri bugetare se cheltuieşte în conformitate cu H.G. 1447 / 2007 care reglementează normele financiare în activitatea sportivă.
Partea provenită din venituri proprii se cheltuieşte corespunzător Hotărârilor Consiliului Director, pentru susţinerea activităţii federaţiei:

  • plata utilitarelor (telefonie, birotică, consumabile, apă, ceai, cafea etc.)
  • onorarii sportivi şi tehnicieni în baza contractelor încheiate şi aprobate
  • onorarii lectori la cantonamente sau cursuri antrenori/arbitri
  • plata colaboratorilor externi în baza contractelor încheiate şi aprobate

 

  X. REGULAMENTUL  FINANCIAR
Anul financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al fiecărui an.
Toate conturile bancare ale F.R.Şah şi toate investiţiile trebuie să fie făcute întotdeauna în numele Federaţiei.
Tranzacţiile bancare vor fi semnate de două persoane - economistul şi una dintre următoarele oficialităţi: Preşedintele (dacă este ordonator de credite) sau Secretarul general.
Economistul supune analizei şi aprobării Adunării Generale bilanţul economic şi raportul venituri şi cheltuieli (însoţite de documentaţia economică necesară, dacă este solicitată) împreună cu  Raportul Comisiei de Cenzori, înregistrat în urma verificării. După prezentarea Raportului, examinarea  şi aprobarea acestuia de Adunarea Generală, economistul este descărcat de obligaţiile sale financiare pentru anul respectiv, cu respectarea legislaţiei române în vigoare.
Fiecare membru va plăti cotizaţia anuală de membru, stabilită de Adunarea Generală, înainte de data de 1 martie a fiecarui an, sub sancţiunea suspendării.
Cuantumul cotizaţiei, taxelor, vizelor, contribuţiilor şi obligaţiilor membrilor va fi stabilit de Adunarea Generală prin norme privind regimul taxelor, cotizaţiilor şi vizelor.
Federaţia Română de Şah va întocmi bilanţul contabil cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
În termen de 15 zile de la data aprobării de către Adunarea Generală a membrilor, o copie de pe bilanţul contabil, împreună cu raportul de activitate al F.R.Şah pe anul trecut, raportul cenzorilor şi procesul verbal al Adunării Generale se vor depune la Administraţia financiară competentă. După vizarea bilanţului contabil de către Administraţia financiară, documentele menţionate mai sus se vor publica în Monitorul Oficial – partea IV şi se vor depune la Ministerul Justiţiei – Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial.

XI. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a FRŞah serveşte şi drept Regulament de Ordine Interioară pentru angajaţii federaţiei, în coroborare cu fişele individuale de post.

XII. DISPOZIŢII FINALE

Respectarea prezentului Regulament de organizare şi funcţionare este obligatorie pentru toţi membrii afiliaţi ai Federaţiei Române de Şah, pentru sportivii, antrenorii, arbitrii şi specialiştii din domeniu.
Membrii afiliaţi au îndatorirea de a include în statutele şi reglementările proprii prevederile corespunzătoare din prezentul Regulament de organizare şi funcţionare.

Sus